# اشعار

دوباره ... مرده!

سلام باز دیر رسیدم، مثل همیشه ...! هم راهی شما  پر ارج                            ارادتمند       دوباره ... مرده!     او مرده بود ... وفق قرار آخر                    می فهمی مرده! او ... ادامه مطلب
/ 141 نظر / 57 بازدید

بی قراری

 خسته ام امشب خسته ام امروز  خسته از دی شب خسته از دی روز                        مانده ام یک جا                                           هان که من بی جا                                                                 ... ادامه مطلب
/ 102 نظر / 41 بازدید

هیچ روزی به سفر

هیچ روزی شاید ،                       مانده تا روز سفر                                             و هم اکنون در من ؛                                                                    همه عشقم ناکام                                                                    همه عیشم سرکش                                                                    همه کارم ... ادامه مطلب
/ 116 نظر / 33 بازدید

گریزان

از ماندن گریزانم،                          و از خودم! بهشت هم جای ماندن نیست،                                      فکر رفتن باش! آنسوتر،            سوی بی سو                             ما را می ... ادامه مطلب
/ 43 نظر / 31 بازدید

من بی خود

امروز زندگی ،                     در تسلسل مکرر خود                                                 فرو شدم ... نه از راه تدبیر از توجیه چنان غرق ،که گویی نیستم ،                                    ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 29 بازدید

شب غربت

شب درگیر در تنهایی غربت !                                     و امشب یک شبی دیگر                                                                  کنار روسیاهان کریه و مست !؟ که تا هنگامه ای ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 32 بازدید